Vedtægter


LOVE

for

Selskabet


De danske Forsvarsbrødre

for Ringsted og Omegn

  Stiftet den 15. september 1880

GRUNDLOV

Selskabets navn er "De danske forsvarsbrødre for Ringsted og Omegn".

Selskabet består af medlemmer, som forretter eller har forrettet tjeneste i et af det danske forsvars tre værn ( Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet ), Hjemmeværnet eller Civilforsvaret / Beredskabskorset.

Medlemmerne skal som minimum have gennemgået det pågældende værns / korps grunduddannelse.

Endvidere kan optages danske borgere, som har forrettet tjeneste i "Den Danske Brigade" i Sverige eller i allierede styrker efter 1940.


Selskabet er underlagt "De samvirkende danske forsvarsbroderselskaber" ( Samvirksomheden ).


Selskabets formål er:         

-  at styrke og bevarer fædrelandets demokratiske styrteform med kongehuset i spidsen. 

-  at styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk. 

-  at vedligeholde vort folks nationale sindelag. 

-   ved selskabelige sammenkomster at styrke og vedligeholde det kammeratlige forhold, som findes blandt soldater, uden hensyn til livsstilling.   


ALMINDELIG LOV

§  1.

 

Selskabets medlemmer består af ordinære medlemmer og æresmedlemmer   

 

§  2.

 

Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, der i særlig grad har gjort sig fortjent hertil overfor fædrelandet og selskabet.

Personer udenfor selskabet kan kun udnævnes ved en ordinær generalforsamling, og da med 2/3 af de afgivne stemmer.

Medlemmer af selskabet udnævnes af bestyrelsen eventuelt efter indstilling herom af 10 brødre.

Æresmedlemmer er kontingentfrie og bevarer i øvrigt  deres medlems rettigheder             

 

§  3.

 

Ingen, der er endeligt dømt for en i den offentlige mening vanærende handling, eller som i øvrigt ikke kan siges at være i besiddelse af sine medborgeres agtelse, kan blive eller forblive medlem af selskabet.       

 

§  4.

 

Enhver, der ønsker optagelse i selskabet, kan rette direkte henvendelse til et bestyrelsesmedlem herom, eller kan indstilles af en forsvarsbroder.

I begge tilfælde afgør bestyrelsen vedkommendes lovlige adkomst til optagelse.   

 

§  5.

 

Enhver der optages i selskabet, indbetaler et indmeldelsesgebyr til dækning af udgifter vedr. broderemblem, broderbrev, love m.v.

Indmeldelsesgebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen hvert år efter generalforsamlingen, således at udgifterne til ovennævnte ting kan dækkes.     

 

§  6.

 

Ved indmeldelse kan det enkelte medlem vælge mellem følgende muligheder: 

-   Årlig kontingentbetaling.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

-   Engangskontingent ( livsvarigt medlemskab )

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.   

 

Selskabet har etableret en begravelseshjælpordning.

Ved indmeldelse foreligger følgende muligheder: 


-  Medlemmer under 50 år ved indmeldelsen og som betaler årligt kontingent kan

indtræde i begravelseshjælpordningeng efter eget valg.

-  Medlemmer under 50 år ved indmeldelsen og som betaler engangskontingent er pligtig til at indtræde i begravelseshjælpordningeng.

Dette gælder også ved senere overgang fra årlig kontingent til engangskontingent.

-  Medlemmer over 50 år ved indmeldelsen eller ved overgang til engangskontingent kan ikke indgå i begravelseshjælpordningeng.   

 

§  7.

 

Medlemmer, der er tildelt 50 års jubilæumstegn er kontingentfrie og bevarer i øvrigt deres medlemsrettigheder.

Såfremt den pågældende deltager i begravelseshjælpordningeng, skal begravelseshjælpkontingent dog fortsat betales.     

 

§  8.

 

Såfremt et medlem deltager i krig eller er udkommanderet til tjeneste i udlandet i uafbrudt mere end et år, bortfalder kontingentet for omhandlende periode.

Det forudsættes, at det enkelte medlem selv underretter selskabet ved såvel afrejse til som hjemkomst fra tjeneste i udlandet. 

Genoptagelse af kontingentbetaling skal ske senest tre måneder efter hjemkomsten.

De i § 9 anførte regler vedrørende restancer bortfalder i nærværende tilfælde.

 

§  9.

 

Kontingent skal indbetales senest 2 måneder efter udsendt opkrævning.

Opkrævningerne udsendes normalt sammen med NYHEDSBREV nr. 1 (januar måned eller skriftligt på anden vis.)

Såfremt indbetaling ikke er sket inden for tidsfristen, udsendes rykker i form af brev eller ved direkte henvendelse.

Rykning koster i alle tilfælde et af bestyrelsen fastsat beløb. Fastsættelse sker årligt efter generalforsamlingen.

Indbetales kontingent fortsat ikke inden en måned, kan bestyrelsen efter skriftlig meddelelse herom, slette den pågældende som medlem.


Indbetaler et medlem, der er slettet på grund af restance, sin skyld inden for det næste regnskabsår, genindtræder han / hun som fuldgyldigt medlem tidligere erhvervet anciennitet.       

 

§  10.

 

Udmeldelse af selskabet sker skriftligt til bestyrelsen.

Kontingent for det år, hvor udmeldelse sker, skal dug betales. 

 

§  11.

 

Udmeldte, slettede eller ekskludere medlemmer har intet krav på selskabet. 

 

§  12.

 

Indsigelse mod et medlems fortsatte medlemskab skal ske skriftligt til formanden, hvorefter sagen undersøges og afgøres af bestyrelsen. 

 

§  13.

 

Dersom et medlem ved møder eller sammenkomster forser sig mod den gode tone, der er nødvendig for at opretholde selskabets værdighed, kan formanden påtale dette, eller bestyrelsen kan - i særlige graverende tilfælde - ekskludere vedkommende. 

 

§  14.

 

Ved generalforsamlinger og alle øvrige sammenkomster i selskabsregi skal broderemblem eller som minimum initialnål bæres synligt.

Er dette ikke tilfældet, vil der blive opkrævet en mulkt. 

 

§  15.

 

Ethvert medlem kan efter eget ønske overflyttes til et andet selskab under Samvirksomheden. Ved overflytningen bevarer vedkommende sin anciennitet med hensyn til hæderstegn o.l., men det tilflyttede selskab har intet økonomisk krav over for det fraflyttede. Flyttebevis skal nedfølge. 

 


SELSKABETS MIDLER

 

 

§  16.

 

Selskabets midler administreres af bestyrelsen ved indsættelse i bank eller sparekasse, eller ved køb af værdipapirer.

 

§  17.

 

Til gyldig disposition over selskabets værdipapirer eller nogen del af samme fordres formandens eller kassererens underskrift.

 


BEGRAVELSESHJÆLP

 

 

§  18.

 

Der er etableret en begravelseshjælpordning for medlemmer, der ved indmeldelsen i selskabet eller ved overgang fra årlig kontingentbetaling til engangsbetaling ikke var fyldt 50 år

For medlemmer, der indbetaler engangskontingent, er begravelseshjælpordningen obligatorisk, såfremt medlemmet ved denne indbetalingsordning er under 50 år.

Begravelseshjælpens størrelse fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingent til begravelseshjælpordningen fastsættes af bestyrelsen hvert år straks efter generalforsamlingen og opkræves sammen med kontingentindbetalingen. Se § 9

Ved undladelse af betaling af kontingent til begravelseshjælpordningen bortfalder begravelseshjælpen.

Det hidtidige indbetalte kontingent tilbagebetales ikke, men indgår fortsat i begravelseshjælpordningen.


Udbetaling af begravelseshjælp sker til boet efter det afdøde medlem.

FRA 1. JANUAR 2000 BORTFALDER BEGRAVELSESHJÆLPORDNINGEN FOR NYE MEDLEMMER.                   

 


GENERALFORSAMLING

 

§  19.

 

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Indkaldelsen skal ske ved bekendtgørelse i byens dagbalde/ugeblade, i medlemsblad eller ved udsendt meddelelse til medlemmerne, i alle tilfælde mindst tre uge før generalforsamlingen afholdelse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Lovændringer kan alene foretages når beslutning herom vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær, og hvor ændringerne begge gang vedtages mede mindst 2/3 af de fremmødte stemme- berettigede medlemmer.       

 

§  20.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når revisorer eller mindst 1/5 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden forlanger dette.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved bekendtgørelse i byens dagblade/ugeblade senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling afholdes.

Revisorer/medlemmer, der ønsker ekstraordinær generalforsamling indkaldt, skal ved indstillingen til formanden oplyse om emner til dagsorden.

Sådanne emner / bestyrelsens emner oplyses i forbindelse med indkaldelsen.     

 

§  21.

 

Forhandlinger på generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingsvalgt dirigent.

Valg af dirigent sker ved almindeligt stemmeflertal 

 

§  22.

 

Dagsorden:

1.  Valg af to stemmetællere.

2.  Valg af dirigent.

3.  Formandens beretning for det forløbende år.

4.  Kassereren fremlægger revideret regnskab.

5.  Behandling af indkomne forslag.

6.  Valg af formand ( kun hver tredje år ).

7.  Valg af tre bestyrelsesmedlemmer ( der afgår tre medlemmer hvert år )

8.  Valg af 1. og 2. suppleant. 

9.  Valg af revisor ( der afgår en revisor hvert år ).

10.  Valg af revisorsuppleant. 

11.  Fastsættelse af kontingenter for det kommende år -

( gælder fra 1. okt. - 30 sep. ).

12.  Fastsættelse af begravelseshjælpens størrelse for det kommende år - ( gælder fra 1. okt. - 30 sep. ).

13.  Eventuelt.

 

§  23.

 

På generalforsamlingen kan der kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse.

Bestyrelseskandidater skal være til stede på generalforsamlingen eller skriftligt have givet tilsagn om modtagelse af valg.

Alle valg sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller mindst 15 stemmeberettigede medlem overfor generalforsamlingen, fremsætter ønsker om skriftligt afstemning.

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.   

 


SELSKABETS BESTYRELSE

 

§  24.

 

Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den årlige ordinære generalforsamling.

Formanden vælges for tre år ad gangen og bestyrelsesmedlemmerne for to år ad gangen

Bestyrelsesmedlemmerne afgår således med tre hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer samt formænd for faste udvalg.   

 

§  25.

 

Såfremt formanden afgår i utide, indtræder næstformanden automatisk i formandens sted.

Såfremt øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i utide, indtræder de valgte suppleanter i valgorden i bestyrelsen

Der vælges først nye suppleanter ved førstkommende generalforsamling.

 

§  26.

 

Bestyrelsen leder selskabets anliggender

Bestyrelsen er en for alle og alle for en ansvarlig for de under selskabet henhørende midler.

Ønsker et bestyrelsesmedlem at udtræde af denne, står han fortsat til ansvar, indtil selskabets regnskab er godkendt på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 

§  27.

 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder dette ønskeligt / nødvendigt.

Såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker indkaldelse til bestyrelsesmøde skal dette finde sted.

Der føres forhandlingsprotokol fra alle bestyrelsesmøder.     

 

§  28.

 

Intet bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, med mindre formanden eller næstformanden samt herudover mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.   

 

§  29.

 

Bestyrelsen er bemyndiget til for selskabets regning at repræsentere dette, enten ved formanden eller 1 á 2 bestyrelsesmedlemmer i  forbindelse med festlige lejligheder eller begravelser / bisættelser af medlemmer eller disses nærmeste pårørende.

 


REVISORER

 

§  30.

 

Til revisorer vælges to medlemmer, hvis funktionstid varer to år.

De vælges skiftevis på den årlige generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere en revisorsuppleant med en funktionstid på et år ad gangen. 

 

§  31.

 

Revisorerne skal ved regnskabets revision efterse selskabets kassebog / kassekladde, bank- og sparekassebøger, værdipapirbeholdninger m.v. samt konstatere den kontante kassebeholdning.     

 

MEDLEMMERNES DØD OG BEGRAVELSE

 

§  32.

 

Når et medlem afgår ved døden forventes selskabet underrettet herom, enten gennem afdødes familie eller eventuelt gennem den for begravelsen / bisættelsen ansvarlige bedemand, såfremt familien har anmodet denne herom.

Underretning af bestyrelsen ( kassereren ) skal ordentligvis ske senest en måned efter dødsfaldet.     

 

§  33.

 

Afdødes familie kan fremsætte ønske om selskabets deltagelse med fane ved begravelsen / bisættelsen, ligesom spørgsmål vedrørende emblemer og hæderstegn kan rettes til bestyrelsen.

Tilbage levering af hæderstegn er principielt ønskeligt, men henvendelse herom til afdødes familie vil ikke finde sted.       

 

SELSKABETS OPLØSNING

 

§  34.

 

Selskabet kan kun opløses, såfremt 4 / 5 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.


Ved selskabets opløsning forholdes således vedrørende selskabets midler:

Selskabets egne midler tilfalder - efter at alle udgifter er betalt - "De samvirkende danske forsvarsbroderselskaber".

Vedrørende midler, henhørende under begravelseshjælpordningen træffer den opløsende generalforsamling bestemmelser herom.


oo000oo 

 

Revideret og rettet på ekstraordinær generalforsamling 1. december 1999.

Formand.: Flemming Strand Olsen 

Næstformand.: Hans Christian Andersen

Sekretær.: Asmus Lassen 

Kasserer.: Birthe Frilund

Bestyrelsesmedlem.: Niels Erik Christensen

Bestyrelsesmedlem.: Poul Petersen

Bestyrelsesmedlem.: Tommy Pedersen